Blijf op de hoogte !

Bent u nog geen lid van Club Momentum, laat dan uw gegevens achter om onze aanbiedingen en acties te ontvangen.

Gelieve uw voornaam in te vullen
Gelieve uw naam in te vullen
Gelieve uw e-mail adres in te vullen

Algemene verkoopsvoorwaarden - Momentum Belgium/Momentum Travel

1. Algemene informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de gehele inhoud van de website www.momentum-belgium.be en op alle diensten die door de NV Second Youth worden aangeboden. Deze twee entiteiten worden hierna "dienstverleners" genoemd. Zij zijn daarom van toepassing tussen enerzijds dienstverleners en anderzijds de natuurlijke of rechtspersoon, aangeduid als het "lid" dat de diensten en producten van de dienstverleners heeft gebruikt.
Juridische gegevens van de onderneming
Second Youth NV
Hoofdzetel : van Beverlaan 17, 1180 Brussel, Belgïe
Ondernemingsnummer (BTW) : BE 0650.608.989
Momentum Travel SRL
Hoofdzetel : 116 Bd d’Avroy, 4000 Liège, Belgïe
Ondernemingsnummer (BTW) : BE 0783.931.432

2. Gebruik van de Website

De website www.momentum-belgium.be is uitsluitend bestemd voor privégebruik. De gebruiker of het lid is niet bevoegd om gelijk welke informatie aanwezig op de website geheel of gedeeltelijk te kopiëren, in welke vorm dan ook.

3. Links naar websites van derden

De website www.momentum-belgium.be kan links bevatten naar sites of adressen die door derden worden beheerd. Deze links en adressen worden meestal uitsluitend ter informatie verstrekt. Service providers hebben geen controle over de hiervoor genoemde sites en nemen geen verantwoordelijkheid voor hun inhoud. De opneming van deze links op de website www.momentum-belgium.be betekent niet dat Momentum de inhoud op deze sites goedkeurt en dus geen verband inhoudt tussen www.momentum-belgium.be, de dienstverleners en de exploitanten van deze sites.

4. Verantwoordelijkheden

De informatie en diensten vermeld op www.momentum-belgium.be kunnen onnauwkeurigheden of fouten bevatten. Service providers zullen redelijke inspanningen doen om de informatie op de website up-to-date te houden en om de meest accurate en volledige informatie te verspreiden. Dienstverleners kunnen echter geen garantie bieden op dit onderwerp en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die kan voortvloeien uit het bezoek of van het gebruik van de informatie op www.momentum-belgium.be, behalve in geval van ernstig wangedrag door dienstverleners aangetoond door de gebruiker of lid.
Op dezelfde manier functioneren Service providers als dienstverleners aan leden en kunnen zij niet aansprakelijk worden gesteld voor de configuratie van de zalen en elke wijziging in datum, locatie, prijs , of zelfs annulering van een evenement.

5. Voorwarden voor toegang tot activiteiten, betaallmethoden en annulering van deelname aan een activiteit

De activiteiten die op www.momentum-belgium.be worden aangeboden, zijn alleen toegankelijk voor de leden van de Club Momentum, die in regel zijn met de jaarlijkse abonnementsvergoeding of die op dit niveau een tijdelijke promotie hebben.
Gelieve er nota van te nemen dat de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage van Momentum niet terugbetaalbaar is, ongeacht de redenen die het lid opgeeft voor een eventueel verzoek om terugbetaling.
Inschrijvingen door leden voor de activiteiten aangeboden op www.momentum-belgium.be zullen pas van kracht zijn als de betaling van het Momentum-lid is ontvangen, eender of deze betaling online via de Momentum website of via overschrijving wordt gedaan. Zodra het Momentum-lid zich inschrijft in de online activiteit, heeft het Momentum-lid slechts een beperkte tijd (maximaal 5 dagen) om de overeenkomstige overschrijving te doen. Zoals duidelijk vermeld op de website, worden Momentum-leden sterk geadviseerd om hun deelnemingen aan de activiteiten van de club te betalen via de online betaalmodule die in de website is geïntegreerd, zodat deze betalingen onmiddellijk door Momentum worden ontvangen. In het geval van een overschrijving, kan er een vertraging zijn tot de overboeking naar het Momentum bankrekening. Als tijdens deze periode andere Momentum-leden zich registreren voor dezelfde activiteit en deze registratie betalen via de online betaalmodule van de Momentum-website, kan de activiteit "volzet" zijn geworden tegen dat de overschrijving op de Momentum rekening komt. In dit geval en in overeenstemming met de regel dat de registratie door het lid van een activiteit slechts geldig is op het moment van betaling, is het mogelijk dat de leden die via bankoverschrijving hebben betaald, kan het zijn dat hun inschrijving geweigerd wordt, omdat de activiteit inmiddels compleet is geworden. In dit geval worden deze leden terugbetaald door overschrijving op hun bankrekening.
Indien een lid zijn deelname annuleert aan een activiteit waarvoor hij is ingeschreven (en waarvoor hij reeds heeft betaald), zal de terugbetaling van zijn inschrijving slechts onder bepaalde voorwaarden worden toegekend. De Club heeft in dit verband twee regels en scenario’s vastgesteld:
  1. als een activiteit voltooid is, en dus op de website staat zoals hij is, is er nooit een terugbetaling. In dit geval kan het lid worden vervangen door iemand die hij kent, ongeacht of hij lid is van de Club. Indien het lid geen vervanger kan vinden, zal hij de leider van de club op de hoogte brengen van zijn terugtrekking en deze zal de wachtlijst voor de genoemde activiteit activeren. De persoon op de wachtlijst die de plaats wenst over te nemen, neemt contact op met het lid dat zich heeft teruggetrokken om de plaats te kopen. De Club wordt niet bij deze transactie betrokken nadat de wachtlijst is geactiveerd.
  2. wanneer een activiteit niet volzet is en het lid zijn deelname ten minste een week voor de datum van de betreffende activiteit annuleert, wordt de deelname terugbetaald. Activiteiten met een prijs van 10 euro of minder worden echter niet terugbetaald. Voor activiteiten die meer dan 10 euro kosten, wordt een annuleringsvergoeding van 5 euro in mindering gebracht op het bedrag dat aan het lid wordt terugbetaald.
  3. Wanneer een activiteit niet volgeboekt is en het lid annuleert minder dan 7 dagen voor de datum van de activiteit, is er geen terugbetaling aangezien wij in deze gevallen meestal al logistieke en financiële verplichtingen zijn aangegaan die ofwel niet door ons kunnen worden teruggevorderd, ofwel te ingewikkeld zijn om terug te vorderen. In dit geval kan het lid ook worden vervangen, zelfs door een niet-lid van de Club.
In scenario’s 1 en 3 is het van belang te specificeren dat in geval van vervanging de Club op geen enkele wijze tussenbeide komt met betrekking tot terugbetaling. Het is aan het lid zelf om de nodige stappen te ondernemen bij zijn vervanger.
Let op! Voorstellingen (bijv. concerten, theater, bioscoop, opera, ballet, …) en sportevenementen: tickets worden niet terugbetaald. In geval van problemen kunt u zich altijd laten vervangen door een lid of een niet-lid. Voor reizen zijn de annulerings- en terugbetalingsvoorwaarden specifiek en vermeld op de activiteitenfiches.

6. Gebruik van gegevens, vertrouwelijkheid en respect voor privacy

Het lid gaat akkoord met de juiste en volledige persoonsgegevens in het registratieformulier van de site www.momentum-belgium.be. Momentum behoudt zich het recht de inschrijving te weigeren of te annuleren, indien er een vermoeden van fraude.
Zulke persoonsgegevens worden verzameld als onderdeel van het lidmaatschap van de Club Momentum en om ervoor te zorgen dat de door de dienstverleners verstrekte diensten goed functioneren.
Momentum realiseert continu commerciële partnerschappen met bedrijven in diverse sectoren en dit in allerlei mogelijke vormen: advertenties in het MOMAG-magazine, op de website en/of via Momentum e-nieuwsbrieven, gezamenlijke evenementenorganisaties, promotie-acties , integratie in het "Privilege" -programma van Momentum, enz.
In het kader van deze partnerships zal Momentum publicitaire informatie doorgeven aan haar leden, maar Momentum zal absoluut geen persoonlijke gegevens van haar leden bezorgen aan deze partners. Momentum behoudt de controle over de persoonlijke gegevens met betrekking tot haar leden en verbindt zich ertoe deze niet aan externe aanbieders van marketingdiensten te verstrekken.
Het Momentum-lid erkent hiervan kennis te hebben genomen en stemt ermee in om van Momentum partnergerelateerde communicatie te ontvangen als onderdeel van het Club-lidmaatschap.
Het lid geeft Club Momentum toestemming om de beelden die tijdens de in het kader van de Club georganiseerde activiteiten zijn genomen, te gebruiken, zonder enige andere voorafgaande toestemming van de leden die op deze beelden staan.
Elk lid dat zijn / haar identiteit bewijst heeft het recht van toegang tot zijn persoonsgegevens te openen, en zich te verzetten om deze voor marketingdoeleinden te gebruiken, door middel van een schriftelijk en ondertekend verzoek gericht aan het e-mailadres info@momentum-belgium.be in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het koninklijk besluit van 13 februari 2001 tot uitvoering van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Hij heeft ook het recht om zich te verzetten tegen het verzenden van reclame per post of elektronische post middels schriftelijk verzoek verzonden naar het boven vermeld e-mail adres, overeenkomstig de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde diensten in de informatie-maatschappij en het koninklijk besluit van 4 april 2003 om de verzending van advertenties te regelen.

7. Verzekeringen

In het kader van de deelname aan de activiteiten van de Club dekt Momentum alleen schade en ongevallen waarvoor zij rechtstreeks en officieel aansprakelijk is (= contract Burgerlijke Aansprakelijkheid voor fouten bij de organisatie van evenementen). In alle andere gevallen is het aan het lid om de nodige stappen te ondernemen om gedekt te worden door de verzekeringspolis die hij/zij wenst.
Een voorbeeld: als een lid in het kader van een door de Club georganiseerde wandeling zijn enkel verstuikt terwijl hij in de groep meeloopt, of als hij een ongeluk krijgt terwijl hij een straat oversteekt, is Momentum niet aansprakelijk en zal het lid vooraf en op eigen initiatief een andere soort verzekering moeten afsluiten, als hij gedekt wil zijn.
Momentum Travel is aangesloten bij het GFG, het Garantiefonds Reizen.
Voor door de Club georganiseerde reizen zijn in de vermelde prijzen over het algemeen geen annulerings- en repatriëringsverzekering inbegrepen. Het is aan elk lid om, indien hij dat wenst, de nodige stappen in die zin te ondernemen.

8. Toepasselijk recht – jurisdictie

De gebruiker van de website www.momentum-belgium.be of het lid van de Club Momentum erkent dat elk geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de website of de door de dienstverleners verstrekte diensten onderworpen is aan de Belgische wetgeving en de bevoegdheid van de Franstalige rechtbanken van het gerechtelijk district van Brussel (België).