Algemene verkoopsvoorwaarden - Momentum Belgium

1. Algemene informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de gehele inhoud van de website www.momentum-belgium.be en op alle diensten die door de NV Second Youth worden aangeboden. Deze twee entiteiten worden hierna "dienstverleners" genoemd. Zij zijn daarom van toepassing tussen enerzijds dienstverleners en anderzijds de natuurlijke of rechtspersoon, aangeduid als het "lid" dat de diensten en producten van de dienstverleners heeft gebruikt.
Juridische gegevens van de onderneming
Second Youth NV
Hoofdzetel : van Beverlaan 17, 1180 Brussel, Belgïe
Ondernemingsnummer (BTW) : BE 0650.608.989

2. Gebruik van de Website

De website www.momentum-belgium.be is uitsluitend bestemd voor privégebruik. De gebruiker of het lid is niet bevoegd om gelijk welke informatie aanwezig op de website geheel of gedeeltelijk te kopiëren, in welke vorm dan ook.

3. Links naar websites van derden

De website www.momentum-belgium.be kan links bevatten naar sites of adressen die door derden worden beheerd. Deze links en adressen worden meestal uitsluitend ter informatie verstrekt. Service providers hebben geen controle over de hiervoor genoemde sites en nemen geen verantwoordelijkheid voor hun inhoud. De opneming van deze links op de website www.momentum-belgium.be betekent niet dat Momentum de inhoud op deze sites goedkeurt en dus geen verband inhoudt tussen www.momentum-belgium.be, de dienstverleners en de exploitanten van deze sites.

4. Verantwoordelijkheden

De informatie en diensten vermeld op www.momentum-belgium.be kunnen onnauwkeurigheden of fouten bevatten. Service providers zullen redelijke inspanningen doen om de informatie op de website up-to-date te houden en om de meest accurate en volledige informatie te verspreiden. Dienstverleners kunnen echter geen garantie bieden op dit onderwerp en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die kan voortvloeien uit het bezoek of van het gebruik van de informatie op www.momentum-belgium.be, behalve in geval van ernstig wangedrag door dienstverleners aangetoond door de gebruiker of lid.
Op dezelfde manier functioneren Service providers als dienstverleners aan leden en kunnen zij niet aansprakelijk worden gesteld voor de configuratie van de zalen en elke wijziging in datum, locatie, prijs , of zelfs annulering van een evenement. Registratie voor een activiteit kan in ieder geval niet terugbetaald worden aan het lid, behalve bij annulering van een show of activiteit. Met andere woorden, er is geen recht op terugbetaling wanneer een lid zich ingeschreven heeft voor een activiteit, hiervoor betaald heeft, doch niet kan deelnemen.

5. Voorwaarden voor toegang tot activiteiten en betaalmethoden

De activiteiten die op www.momentum-belgium.be worden aangeboden, zijn alleen toegankelijk voor de leden van de Club Momentum, die in regel zijn met de jaarlijkse abonnementsvergoeding of die op dit niveau een tijdelijke promotie hebben.
Inschrijvingen door leden voor de activiteiten aangeboden op www.momentum-belgium.be zullen pas van kracht zijn als de betaling van het Momentum-lid is ontvangen, eender of deze betaling online via de Momentum website of via overschrijving wordt gedaan. Zodra het Momentum-lid zich inschrijft in de online activiteit, heeft het Momentum-lid slechts een beperkte tijd (maximaal 5 dagen) om de overeenkomstige overschrijving te doen. Zoals duidelijk vermeld op de website, worden Momentum-leden sterk geadviseerd om hun deelnemingen aan de activiteiten van de club te betalen via de online betaalmodule die in de website is geïntegreerd, zodat deze betalingen onmiddellijk door Momentum worden ontvangen. In het geval van een overschrijving, kan er een vertraging zijn tot de overboeking naar het Momentum bankrekening. Als tijdens deze periode andere Momentum-leden zich registreren voor dezelfde activiteit en deze registratie betalen via de online betaalmodule van de Momentum-website, kan de activiteit "volzet" zijn geworden tegen dat de overschrijving op de Momentum rekening komt. In dit geval en in overeenstemming met de regel dat de registratie door het lid van een activiteit slechts geldig is op het moment van betaling, is het mogelijk dat de leden die via bankoverschrijving hebben betaald, kan het zijn dat hun inschrijving geweigerd wordt, omdat de activiteit inmiddels compleet is geworden. In dit geval worden deze leden terugbetaald door overschrijving op hun bankrekening.

6. Gebruik van gegevens, vertrouwelijkheid en respect voor privacy

Het lid gaat akkoord met de juiste en volledige persoonsgegevens in het registratieformulier van de site www.momentum-belgium.be. Momentum behoudt zich het recht de inschrijving te weigeren of te annuleren, indien er een vermoeden van fraude.
Zulke persoonsgegevens worden verzameld als onderdeel van het lidmaatschap van de Club Momentum en om ervoor te zorgen dat de door de dienstverleners verstrekte diensten goed functioneren.
Momentum realiseert continu commerciële partnerschappen met bedrijven in diverse sectoren en dit in allerlei mogelijke vormen: advertenties in het MOMAG-magazine, op de website en/of via Momentum e-nieuwsbrieven, gezamenlijke evenementenorganisaties, promotie-acties , integratie in het "Privilege" -programma van Momentum, enz.
In het kader van deze partnerships zal Momentum publicitaire informatie doorgeven aan haar leden, maar Momentum zal absoluut geen persoonlijke gegevens van haar leden bezorgen aan deze partners. Momentum behoudt de controle over de persoonlijke gegevens met betrekking tot haar leden en verbindt zich ertoe deze niet aan externe aanbieders van marketingdiensten te verstrekken.
Het Momentum-lid erkent hiervan kennis te hebben genomen en stemt ermee in om van Momentum partnergerelateerde communicatie te ontvangen als onderdeel van het Club-lidmaatschap.
Elk lid dat zijn / haar identiteit bewijst heeft het recht van toegang tot zijn persoonsgegevens te openen, en zich te verzetten om deze voor marketingdoeleinden te gebruiken, door middel van een schriftelijk en ondertekend verzoek gericht aan het e-mailadres info@momentum-belgium.be in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het koninklijk besluit van 13 februari 2001 tot uitvoering van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Hij heeft ook het recht om zich te verzetten tegen het verzenden van reclame per post of elektronische post middels schriftelijk verzoek verzonden naar het boven vermeld e-mail adres, overeenkomstig de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde diensten in de informatie-maatschappij en het koninklijk besluit van 4 april 2003 om de verzending van advertenties te regelen.

7. Toepasselijk recht – jurisdictie

De gebruiker van de website www.momentum-belgium.be of het lid van de Club Momentum erkent dat elk geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de website of de door de dienstverleners verstrekte diensten onderworpen is aan de Belgische wetgeving en de bevoegdheid van de Franstalige rechtbanken van het gerechtelijk district van Brussel (België).